SDbanner

Privacyverklaring Duikclub Safe Diving vzw

laatst bijgewerkt : 31/12/2018

Algemeen

Duikclub Safe Diving vzw hecht veel waarde aan uw privacy en de bescherming van uw persoonsgegevens.

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Duikclub Safe Diving vzw houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet - en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, ook gekend als GDPR).

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
 • verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van uw rechten als betrokken persoon omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen attent maken en deze willen respecteren.

Als vereniging zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van deze privacy verklaring vragen heeft hierover of algemeen contact met ons wenst op te nemen i.v.m. privacy, kan dit via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Waarom en op welke basis verwerken wij persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden, voor zo ver u aangesloten bent of was bij onze vereniging, verwerkt ten behoeve van de

volgende doeleinden en rechtsgronden:

 • lidmaatschap bij NELOS en via deze de aangeboden verzekering
 • Vergunningen en bijscholingen bij AVOS
 • Subsidies bij Stad Antwerpen en District Merksem
 • Interne PR ( nieuwsbrieven, uitnodigingen, NELOS en AVOS informatie, inschrijvingen activiteiten)
 • Publiceren van sfeerfoto's en gericht foto's (deze laatste mits toestemming)

Welke gegevens verwerken we en wie verwerkt ze?

Duikclub Safe Diving vzw verzamelt enkel gegevens van personen die zich aansluiten bij de vereniging. Aansluiting bij de vereniging impliceert de uitdrukkelijke toestemming van het lid om de hierna vermelde gegevens te verzamelen en te verwerken.

Identificatiegegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail, …

 • Rijksregisternummer
 • Persoonlijke kenmerken : geslacht, geboortedatum, nationaliteit, gebruikte duikuitrusting, duikervaring, …
 • Verklaring van medische geschiktheid, ongevalsverklaringen, EKG datum,...
 • Behaalde sporttechnische (en andere relevante) kwalificaties (duikbrevetten, redder, DHV, …)
 • Beeldmateriaal
 • Bankrekeningnummer

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

De gegevens worden verwerkt door de bestuursleden van Duikclub Safe Diving vzw.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Met volgende derde partijen (verwerkers) maken wij de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen:

 • NELOS de Nederlandstalige Liga voor Onderwateronderzoek en – Sport
 • AVOS de Antwerpse Verstandhouding voor Onderwateronderzoek en – Sport
 • ARENA de sportverzekeraar
 • Stad Antwerpen en District Merksem, de subsidiedossier- verwerker
 • 123-webhost.nl de web hosting service
 • leden van Duikclub Safe Diving VZW, na het inloggen op de website, afhankelijk van hun functies (bestuur, kader, andere leden)
 • eventuele externe partners inzake de evenementen waar u voor inschrijft, bijvoorbeeld aan een reisagentschap, hotelier of campinguitbater wanneer u deelneemt aan een duikvakantie of – weekend in clubverband.

Verder zullen wij de verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is, zoals bv. in het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier toestemming voor geeft. Deze toestemming kan ten allen tijde ingetrokken worden, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Voor de verwerking van persoonsgegevens die gebaseerd is op de toestemming van de betrokkene en waar deze verwerking betrekking heeft op personen jonger dan 18 jaar, dient de schriftelijke toestemming daarvoor gegeven te worden door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger waarvan wij ook de identificatiegegevens verwerken.

Bewaartermijn

Duikclub Safe Diving vzw bewaart enkel persoonsgegevens van personen die bij de vereniging aangesloten zijn of bij een minderjarige aangeslotene, van de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.. Eens uw lidmaatschap beëindigd wordt, worden uw gegevens niet langer gedeeld met de hierboven vermelde derden. De gegevens worden nog 2 jaar gebruikt voor interne public relations en daarna blijven ze enkel nog in onze gegevensbestanden aanwezig voor statistische doeleinden en voor jubileum uitnodigingen tenzij u expliciet verzoekt dat deze gegevens verwijderd moeten worden. U kan zulks doen door contact op te nemen met ons via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Ongeacht bovenstaande, zullen gegevens die het voorwerp uitmaken van een lopende gerechtelijke of andere procedure, in elk geval bewaard blijven voor zolang als dergelijke procedure dit vereist en dit tot op het ogenblik van uitputting van elk mogelijk rechtsmiddel of tot wanneer enige beslissing onherroepelijk is geworden.

Beveiliging van de gegevens en gegevenslekken

Uw persoonsgegevens worden bewaard en geback-upt op computers van ons secretariaat en beveiligd door wachtwoorden en de laatste versies van de gebruikte softwarepakketten, firewall, antivirus & anti-malware.

Ondanks de voorziene maatregelen voor beveiliging van gegevens, kan het toch gebeuren dat er een inbreuk is met betrekking tot uw persoonsgegevens. Met inbreuk wordt bedoeld dat uw persoonsgegevens gelekt zijn naar derden terwijl het zeker niet de bedoeling was. Mocht blijken dat deze inbreuk een hoog risico inhoudt voor uw rechten, zullen wij u onmiddellijk op de hoogte brengen. Daarbij informeren wij u over de aard van de inbreuk, de contactpersoon voor verdere informatie, de waarschijnlijke gevolgen van de inbreuk en de genomen maatregelen om de inbreuk aan te pakken en de gevolgen waar mogelijk te beperken.

Uw rechten omtrent uw gegevens

u hebt recht op inzage, kopie, aanpassing/verbetering of het wissen, al dan niet volledig, van de persoonsgegevens die wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar indienen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.

Ook hebt u het recht om de verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in uw opdracht direct aan een andere partij.

Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken dit om te vermijden dat iemand anders uw rechten uitoefent.

U kan van al deze rechten gebruik maken door contact op te nemen met ons via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u direct contact met ons op te nemen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

U hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij:

Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA)

Drukpersstraat 35

1000 Brussel

https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

Wijziging privacyverklaring

Duikclub Safe Diving vzw kan de privacyverklaring steeds wijzigen. De leden zullen hierover een email ontvangen ter verwittiging.

De laatste versie van de privacyverklaring is steeds beschikbaar op de beveiligde website http://www.safediving.be .

We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.